H
H
O
O
T
T
M
M
I
I
N
N
D
D

HOORAZ

Brand & Identity Design Project
About

مشخصات پروژه :

برگزارکننده دوره های توسعه رهبری و فردی
کارفرما : آکادمی رهبری هوراز ( دکتر سهیل سهیلی زاده )
مشاوره در حوزه استراتژی برند وانتخاب نام تجاری
بازطراحی لوگو و عناصر هویتی برند
زمان اجرا : مرداد ماه 1400

HOORAZ Leadership Academy

Client: Dr.Soheilizadeh

Scope of Work:

Brand Consulting

Logo Redesign

Brand Identity Redesign

توضیحات :
با توجه به اهداف جدید صاحبان مجموعه درخصوص توسعه کسب و کار با رویکردهای توسعه فردی ، به دنیال انتخاب نامی جدید برای مجموعه بودند که با تحلیل و بررسی نقاط قوت و دارایی های موجود پیشنهاد نگهداری و استفاده از همان نام هوراز به عزیزان داده شد و مقرر گردید بر اساس استراتژی جدید فقط عناصر هویتی برند بازنگری و باز طراحی شود.
لوگوی هوراز بر اساس بریف کارفرما از المان ها و عناصر مرتبط با توسعه فردی و انرژی های کوانتمی طراحی و نهایی شده است.

هر چـیـز بـا ارزشـی داغـه

Let’s talk about
your project!

ما آماده ایم تا با شما در دنیای هیجان انگیز برندینگ همراه باشیم و هر چیز با ارزشی را با شما داغ کنیم.